hasabe - (various)

20.00 €

 

New or Used : reissue new

Media : LP

Grading cover / record : M / M (?)

Label : Mississippi

Year : 2012

Pressing : MRP027

Country : Ethiopia

Details / Info

Fantastic selection of 70's groovy Ethiopian tracks from the golden 70s feat. Tlahoun Gèssèssè, Mahmoud Ahmed, Alèmayèhu Eshetè...

Tracklist
A1 Lèmma Dèmissèw : Astawesalèhu
A2 Tlahoun Gèssèssè : Yèhagèré Sheta
A3 Sèfu Yohannes : Mèla Mèla
A4 Bahta Gèbrè-Heywèt : Gizié
A5 Tèshomè Meteku : Hasabé
B1 Mahmoud Ahmed : Aynotché Tèrabu
B2 Lèmma Dèmissèw : Adrashash Tèfabegn
B3 Alèmayèhu Eshèté : Ayalqem Tèdenqo
B4 Bahta Gèbrè-Heywèt : Tèssassatègn Eko
B5 Tèshomè Meteku : Gara Ser Nèw Bètesh